Forskning

Den Præhospitale Virksomhed bidrager til det præhospitale og akutte forskningsområde.

Forskning af høj kvalitet er en vigtig forudsætning for fortsat udvikling af det præhospitale fagområde. Vores ambition er at bidrage til udvikling af det præhospitale og akutte forskningsområde til gavn for borgerne. Vi tror på, at en multidisciplinær tilgang og flere perspektiver på det det præhospitale og akutte patientforløb kan være med til at skabe en nuanceret viden.

Den Præhospitale Virksomhed prioriterer og arbejder med forskning i det præhospitale og akutte patientforløb på flere måder.

Særligt har vi sammen med Center for Præhospital- og Akutforskning haft et stærkt fokus på at understøtte kvaliteten af præhospitale data, der er indsamlet via den præhospitale patientjournal (PPJ). Resultatet er Præhospitale Patientdata, som de fem regioner hver især har, og som der er mulighed for at ansøge om adgang til i forbindelse med tvær-regionale og landsdækkende projekter (forudsat de relevante nødvendige tilladelser foreligger).

Derudover indgår vi en række forskellige forskningsprojekter, hvoraf størstedelen er forankret i Center for Præhospital og Akutforskning.

Forskningsprojekter

I følgende igangværende forskningsprojekter, bidrager Den Præhospitale Virksomhed med data:

 • Pediatric Patients Transported by Ground and Helicopter Emergency Medical Services – a Nationwide Study form Denmark (ph.d. project ved læge Vibe M. L. Nielsen, CPER)
 • Åndenød – tryghed I ambulance (v. fysioterapeut cand. scient. Stine Ibsen, CPER)
 • Trends in symptom patterns and emergency levels in emergency patients in 2016-2018 (v. fysioterapeut cand. scient. Stine Ibsen, CPER)
 • Anvendelse af ambulancedata i kommunernes trafiksikkerhedsarbejde (samarbejde med CPER og Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet)
 • Emergency care communication (samarbejde med professor Srikant Sarangi, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, CPER og Region Hovedstaden)
 • Præhospital hjertestop og outcome – en række studier baseret på Dansk Hjertestop Register (samarbejde mellem de fem præhospitale organisationer, styregruppen for Dansk Hjertestop Register og en række forskere primært ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet)
 • Projekt, hvor droner bringer AED-hjertestarter ud ved formodet hjertestop. Forskningsprojektet er forankret i Region Hovedstaden og gennemføres i samarbejde med bl.a. Everdrone ligesom CPER også deltager i projektet.
 • Kunstig intelligens i 1-1-2 opkald – professionelle beslutninger i samspil med teknologi (v. lektor Ninna Meier og lektor Kasper Elmholdt Trolle, Center for Organisation, Management and Administration, Aalborg Universitet. 
 • RESIST er et nationalt, randomiseret studie, akut forsøg, hvor vi undersøger om iskæmisk konditionering (afklemning af blodforsyningen til armen) startet akut i ambulancen og gentaget på hospitalet bedrer det neurologiske funktionsniveau efter 3 mdr hos stroke patienter. Forsøget er investigator initieret og udgår fra AUH med overordnet forsøgsansvarlig Professor Grethe Andersen

Udviklingsprojekter

Udover forskningsprojekter arbejder vi hele tiden på at udvikle os til fordel for de nordjyske borgere. Derfor samarbejder vi på mange fronter om større og mindre udviklingsprojekter.

 • Paramedicinere som fremskudt visitation for AMK-vagtcentralen. Det vil sige, at AMK vagtcentralen kan sende en paramediciner til at vurdere en situation hos en borger, hvis der er tvivl om, der er behov for at sende en ambulance. Paramedicineren har efter en klinisk vurdering mulighed for både at afslutte borgeren i eget hjem, viderehenvise til egen læge/vagtlæge eller rekvirere en ambulance. Projektet har til formål at skabe mere kvalitet og bedre ressourceudnyttelse ved at stille et ekstra værktøj til rådighed for den sundhedsfaglige visitatorer i AMK-vagtcentralen. Projektet er igangsat i juni 2021 og evalueres primo 2022.

 • Tværsektorielt samarbejde om at styrke det nære akutte beredskab for borgerne. Vi samarbejder lige nu med Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune, Jammerbugt Kommune og Frederikshavn Kommune. Vi samarbejder om at skabe synergi mellem paramedicinerne i DPV og de kommunale sygeplejersker. I efteråret 2021 udvælger og konkretiserer vi idéer til afprøvning.

 • Kunstig intelligens. Som et ekstra værktøj til at opdage hjertestop i 1-1-2 opkald har vi implementeret en kunstig intelligens løsning, som lytter med ved alle 1-1-2 opkald og giver besked, hvis den vurderer, der er tale om hjertestop. Vi arbejder løbende med at forbedre kvaliteten af den bagvedliggende algoritme for den kunstige intelligens, ligesom vi har fokus på organisatoriske aspekter ved implementering af kunstig intelligens. På sigt vil vi også afprøve kunstig intelligens på andre symptomgrupper end hjertestop.