Præhospitale PPJ-patientforløbsdata til forsknings- og kvalitetsprojekter

I hele Danmark anvendes den samme elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). Den indeholder information om både opkald, ambulancekørsler og patienter, og er derfor vanskelig at arbejde med. Af den årsag blev PPJ-Patientforløb etableret, hvor PPJ nøglevariabler er koblet, så det beskriver det præhospitale patientforløb fra opkald, ambulancens ankomst, undervejs og til ankomst til hospital.

Princippet for PPJ-Patientforløb er, at en PPJ-journal svarer til et patientforløb. Det vil sige, at enheden er den enkelte patient, og ikke opkaldene eller kørslerne. PPJ-Patientforløb indeholder nøglevariabler fra PPJ, og indeholder altså ikke alle målinger/observationer. For vital parametre gælder at den første, sidste, laveste og højeste værdi er registreret. 

Datatræk fra og rådgivning om PPJ-patientforløbsdata tilbydes som en service til forskere, som har behov for at få data fra den Præhospitale Patientjournal til projekter som omhandler flere regioner. 

Ansøgningsvejledning til projekter som omhandler en region

Ønskes der data til projekter omhandlende én region, henvender man sig til den pågældende præhospitale ledelse  via nedenstående mails:

  • Region Midtjylland: hovedpostkasse@ph.rm.dk
  • Region Hovedstaden: akutberedskabet@regionh.dk
  • Region Syddanmark: dpo@rsyd.dk
  • Region Sjælland: phc@regionsjaelland.dk
  • Region Nordjylland: denpraehospitalevirksomhed@rn.dk

Ansøgningsvejledning til projekter som omhandler flere regioner

Hvis du ønsker at få videregivet tvær-regionale eller landsdækkende PPJ-patientforløbsdata til forsknings- eller kvalitetsprojekter, forudsætter det, at der først laves en ansøgning som indeholder: 

  • En kort forskningsbeskrivelse (se dokumentet ”PPJ-Patientforløb – Projektbeskrivelse”)
  • Som en del af beskrivelsen en liste over ønskede variabler. Alle tilgængelige variabler kan findes i dokumentet ”PPJ-Patientforløb - Beskrivelse af variabler”. Ønskede variabler angives med variabelnavn og eventkode
  • Nødvendige anmeldelser og tilladelser efter gældende regler for videregivelse af patientjournaloplysninger (eller samtykke fra patienterne) og til at opbevare data til henholdsvis forsknings- eller kvalitetsprojekt (Regionen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Videnskabsetisk Komité m.m.)

Ansøgningen sendes til DenPraehospitaleVirksomhed@rn.dk med emnefeltet ”PPJ-patientforløbsdata”.

Din ansøgning vil herefter blive vurderet, og såfremt formalia er opfyldt, vil den blive videresendt til de relevante regionale præhospitale lægefaglige ledere til høring og mulig godkendelse.

Du vil herefter modtage din godkendelse om PPJ-patientforløbsdata og blive kontaktet og rådgivet i forhold til ønskede variabler.

Forvent ca. 4 ugers behandlingstid for ansøgningen. Behandling af data vil variere fra projekt til projekt. I ferieperioder og ved travlhed kan der gå mere end 4 uger. 

Der er i øjeblikket ingen udgifter forbundet med udtræk af variabler for dig som forsker, da denne service er finansieret af de fem præhospitale organisationer. 

Bemærk

Der arbejdes løbende med at tilføje data til PPJ-patientforløbsdata - de aktuelt inkluderet data fremgår i dokumentet ”PPJ-Patientforløb - Beskrivelse af variabler”. Er der behov for variabler fra den præhospitale patientjournal som endnu ikke indgår i PPJ-Patientforløbsdata, kan levering af disse ikke sikres. Såfremt sådanne yderligere variabler kan leveres, kræver processen både yderligere godkendelse fra de præhospitale chefer og længere behandlingstid. Hvis et større udviklingsarbejde kræves, kan der evt. indledes et samarbejde om projektet. Venligst specificer i ansøgningen såfremt der ansøges om variabler udover PPJ-patientforløbsdata, hvorefter du vil blive kontaktet om det er muligt for det aktuelle projekt.

Kort om PPJ-Patientforløbsdata

I 2015 fik alle regioner i Danmark samme elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). Alle regionernes PPJ-data er driftsmæssigt samlet på én server i Region Nordjylland.

PPJ-data indeholder information om både ambulancekørsler og patienter. Hver region får herfra rapporter med driftsdata vedrørende egne og kun egne ambulancekørsler og patienter. En af driftsrapporterne er PPJ-patientforløbsdata, hvor data er koblet således, at de belyser det sammenhængende præhospitale patientforløb fra ambulancens ankomst, undervejs og til ankomst til hospital. PPJ-Patientforløb udgør en del af den samlede PPJ, der IT-driftsmæssigt varetages af Region Nordjylland på vegne af alle regioner.

Regionernes Kliniske Kvalitetssikringsprogram (RKKP), specifikt til de to kliniske kvalitetsdatabaser Præhospitalsdatabasen og Dansk Hjertestopregister, modtager også data fra den Præhospitale Patientjournal.

Ejerskab og ansvar

De fem regioners præhospitale ledere ejer og har ansvaret for og adgang til de præhospitale data i hver enkelt region. De fem regioner har databehandleraftale med Region Nordjylland som den fælles PPJ-drifts systemansvarlige myndighed.