Præhospitale PPJ-patientforløbsdata til forsknings- og kvalitetsprojekter

I hele Danmark anvendes den samme elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). Den indeholder information om både opkald, ambulancekørsler og patienter, og er derfor vanskelig at arbejde med. Af den årsag blev PPJ-Patientforløbsdata etableret med PPJ nøglevariabler, der beskriver det præhospitale patientforløb, fra opkald, ambulancens ankomst, undervejs og indtil ankomst til hospital. 

Det vil sige, at enheden er den enkelte patient, og ikke opkaldene eller kørslerne. Da der er tale om nøglevariabler fra PPJ, indeholder PPJ-Patientforløbsdata altså ikke alle målinger/observationer. F.eks. for vitalparametre gælder at den første, sidste, laveste og højeste værdi er registreret.

Efter aftale med de fem regioners præhospitale organisationers ledelser tilbydes som en service rådgivning om og datatræk fra PPJ-Patientforløbsdata til projekter som omhandler flere regioner. Denne service ydes af seniorforskere og datamanagere ved Center for Præhospital og Akutforskning (CPER), Region Nordjylland. Før anmodninger om at benytte denne service skal gældende tilladelse til videregivelse af patientjournaldata, eller tilsvarende, være indhentet.

Vejledning for projekter som omhandler en region

Denne service omfatter ikke data til projekter omhandlende én region. Her henvender man sig til den pågældende præhospitale ledelse via nedenstående mails:

Vejledning til projekter som omhandler flere regioner

Hvis du ønsker denne service til tvær-regionale eller landsdækkende PPJ-Patientforløbsdata til forsknings- eller kvalitetsprojekter bedes du sende:

  • En kort forskningsbeskrivelse (se dokumentet ”PPJ-Patientforløb – Projektbeskrivelse”)
  • Som en del af beskrivelsen en liste over de konkret ønskede variabler. Alle tilgængelige variabler kan findes i dokumentet ”PPJ-Patientforløb - Beskrivelse af variabler”. Ønskede variabler angives med variabelnavn og eventkode
  • Nødvendige anmeldelser og tilladelser efter gældende regler for videregivelse af patientjournaloplysninger (eller samtykke fra patienterne) og til at opbevare data til henholdsvis forsknings- eller kvalitetsprojekt (Regionen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Videnskabsetisk Komité m.m.)

Dokumenterne sendes til DenPraehospitaleVirksomhed@rn.dk med emnefeltet ”PPJ-Patientforløbsdata”.

Det fremsendte materiale vurderes mhp. at sikre at formalia og tilladelser er i orden. Herefter indhentes accept fra de relevante regioners præhospitale lægefaglige chefer. Du vil herefter blive kontaktet på mail og rådgivet i forhold til ønskede variabler. Der må forventes i alt ca. 4 ugers behandlingstid, og det kan variere fra projekt til projekt. I ferieperioder og ved travlhed kan der gå mere end 4 uger.

Der er i øjeblikket ingen udgifter forbundet med udtræk af variabler for dig som forsker, da denne service er finansieret af de fem præhospitale organisationer. Har du behov for anden assistance, f.eks. ønsker om andre variabler fra den præhospitale patientjournal end angivet på listen, kan det evt. leveres via et forskningssamarbejde med CPER om projektet, og der må forventes længere behandlingstid.

Bemærk
Der arbejdes løbende med PPJ-Patientforløbsdata - den aktuelle liste af variabler fremgår i dokumentet ”PPJ-Patientforløb - Beskrivelse af variabler”.

Kort om PPJ-Patientforløbsdata

I 2015 fik alle regioner i Danmark samme elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). PPJ indeholder information om både ambulancekørsler og patienter. Alle regionernes PPJ-data er driftsmæssigt samlet på én server i Region Nordjylland. De fem regioners præhospitale ledelser har ansvar for præhospitale patienter i egen region. Hver region får rapporter med driftsdata vedrørende egne ambulancekørsler og patienter. En af driftsrapporterne er PPJ-Patientforløbsdata, hvor data er koblet således, at de belyser det sammenhængende præhospitale patientforløb fra ambulancens ankomst, undervejs og til ankomst til hospital. PPJ-Patientforløb udgør en del af den samlede PPJ, der IT-driftsmæssigt varetages af Region Nordjylland på vegne af alle regioner. De fem regioner har databehandleraftale med Region Nordjylland som den fælles PPJ-drifts systemansvarlige myndighed.

Andre præhospitale datakilder: Regionernes Kliniske Kvalitetssikringsprogram (RKKP)

Regionernes Kliniske Kvalitetssikringsprogram (RKKP) modtager variabler fra PPJ-Patientforløbsdata til brug for de gældende kvalitetsindikatorer i de to kliniske kvalitetsdatabaser, Præhospitalsdatabasen og Dansk Hjertestopregister.

Ansøgning om data herfra til forskningsprojekter sker via RKKP: https://www.rkkp.dk/data-til-forskning/